Algemene voor-waarden

De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in 2 categorieën, Made by Melissa party’s en workshops en Made by Melissa partyboxen  Indien je een bestelling plaatst, is het belangrijk dat je de voorwaarden leest van de door jou bestelde producten.

Made by Melissa party's en workshops

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever; de wederpartij van Made by Melissa; deelnemers aan onze activiteiten.
– Opdrachtnemer; Made by Melissa
– Deelnemer; persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan Made by Melissa activiteiten.
– Made by Melissa events; alle activiteiten georganiseerd door Made by Melissa.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle themafeestjes, knutselfeestjes en creatieve workshops verzorgd door Made by Melissa (de opdrachtnemer) of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst
1. Wijzigingen of aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts dan bindend indien door Made by Melissa (schriftelijk) bevestigd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
3. Indien de veiligheid van deelnemers of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is Made by Melissa gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.
4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Made by Melissa zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. In geval van annulering op grond van art. 4.3 is Made by Melissa tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 5. Annulering activiteiten
1. Annulering na reservering van activiteiten kan schriftelijk per e-mail geschieden.
2. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van een bevestigde boeking is de opdrachtgever 0% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 6 tot 3 dagen voor aanvang van de bevestigde boeking is de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 3 tot 1 dag(en) voor aanvang van een bevestigde boeking is opdrachtgever 70% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
5. Bij annulering op de dag van aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
6. Het verminderen/ annuleren van het aantal kinderen tot 48 uur voor aanvang van het partijtje kosteloos worden gedaan. Het minimum van 6 kinderen blijft gelden dus zijn er minder dan 6 kinderen betaal je voor minimaal 6 kinderen. Bij annuleren/verminderen van aantal kinderen binnen 48 uur gelden artikel 5.4 en 5.5.

Artikel 6. Klachten en reclamaties
1. Klachten over geleverde diensten of producten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan Made by Melissa te worden gemeld.
2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Made by Melissa de klacht binnen 14 dagen in behandeling nemen.
3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling van de Made by Melissa activiteiten kan geschieden per iDeal betaling, bankoverschrijving of betaalverzoek. Betalingen via bankoverschrijving dienen uiterlijk 14 dagen voor de activiteit binnen te zijn op de bank- of gironummer ten name van Made by Melissa. Betaalverzoek kan in overleg met Made by Melissa gedaan worden. Deze wordt de dag voor de boeking verzonden en deze dient voorafgaand aan de activiteit te worden bevestigd.
2. Bij nalatigheid van betaling wordt er bij elke herinnering €12,50 in rekening gebracht.
3. Made by Melissa is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 50% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van Made by Melissa te zijn binnengekomen.
4. Made by Melissa is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan een Made by Melissa activiteit geschiedt geheel op risico van de deelnemer.
2. Made by Melissa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van deelname aan een door Made by Melissa georganiseerde activiteit.
3. Eventuele aansprakelijkheid van Made by Melissa is beperkt tot het bedrag van de door de Made by Melissa verzekeraar gedane uitkering.
4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is Made by Melissa niet aansprakelijk voor enige schade.
5. Made by Melissa is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6. Made by Melissa kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van Made by Melissa of haar medewerkers, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.
7. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen die moedwillig aangericht worden door deelnemers worden op de dader(s) zelf verhaald.
8. Made by Melissa is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.
9. Made by Melissa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Made by Melissa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Made by Melissa niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Made by Melissa opgeschort.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Made by Melissa niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Made by Melissa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10. Verplichtingen deelnemers
1. Deelnemers worden geacht op het met Made by Melissa overeengekomen tijdstip op de met Made by Melissa overeengekomen locatie aanwezig te zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting is Made by Melissa in geen geval verplicht tot restitutie.
2. Deelnemers zijn verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf tonen van de voor de activiteit eventueel benodigde documenten.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het navolgen van aanwijzingen van Made by Melissa of door Made by Melissa ingehuurde derden ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit, en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.
4. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het event daardoor ernstig wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Made by Melissa van (voortzetting van) deelname aan het event worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 11. Beeld- en/of geluidsopnamen
1. Bij alle feestjes en workshops van Made by Melissa kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van de activiteiten en de bezoekers. De opnamen worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Bij deze opnamen wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy van de aanwezige kinderen door ze zo min mogelijk met hun gezichten in beeld te brengen. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Foto en film opnames worden gebruikt op sociale media, eigen website en folders en flyer materiaal.
2. Indien de opdrachtgever/bezoeker uitdrukkelijk wenst dat er geen beeld- en/of geluidsopnames van de activiteiten worden gemaakt, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, dient hij dit voorafgaand aan de activiteit kenbaar te maken aan een Made by Melissa medewerker.
3. Made by Melissa zal nimmer beeld- en/of geluidmateriaal tegen de wens van de opdrachtgever/bezoeker verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 12. Overig
1. Zonder voorafgaande toestemming van Made by Melissa is het niet toegestaan door Made by Melissa gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

Artikel 13. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en geleverde diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van Made by Melissa

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Made by Melissa en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Made by Melissa Party boxen

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever; de wederpartij van Made by Melissa; deelnemers aan onze activiteiten.
– Opdrachtnemer; Made by Melissa
– Deelnemer; persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan Made by Melissa activiteiten.
– Made by Melissa events; alle activiteiten georganiseerd door Made by Melissa.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het huren van een Made by Melissa partybox (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst
1. Wijzigingen of aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts dan bindend indien door Made by Melissa (schriftelijk) bevestigd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
3. Indien de veiligheid van deelnemers, of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is Made by Melissa gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.
4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Made by Melissa zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. In geval van annulering op grond van art. 4.3 is Made by Melissa tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 5. Annulering activiteiten
1. Annulering na reservering van activiteiten kan schriftelijk per e-mail geschieden.
2. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van een bevestigde boeking is de opdrachtgever 0% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 6 tot 3 dagen voor aanvang van de bevestigde boeking is de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 3 tot 1 dag(en) voor aanvang van een bevestigde boeking is opdrachtgever 70% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
5. Bij annulering op de dag van aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
6. Het verminderen/ annuleren van het aantal kinderen tot 48 uur voor aanvang van het feestje kosteloos worden gedaan. Het minimum van 6 kinderen blijft gelden dus zijn er minder dan 6 kinderen betaal je voor minimaal 6 kinderen. Bij annuleren/verminderen van het aantal kinderen binnen 48 uur gelden artikel 5.4 en 5.5.

Artikel 6. Klachten en reclamaties
1. Klachten over geleverde diensten of producten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan Made by Melissa te worden gemeld.
2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Made by Melissa de klacht binnen 14 dagen in behandeling nemen.
3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling en reservering van de Made by Melissa partybox kan geschieden per iDeal betaling of bankoverschrijving
2. De huurprijs van een partyboxen zijn verschillend. De partyboxen zijn standaard uitgerust voor 6 kinderen. Voor elk kind extra wordt € 8.50,- in rekening gebracht. De box is uit te breiden tot maximaal 12 kinderen. De borg voor de partybox bedraagt € 50 euro.
3. Betalingen via bankoverschrijving dienen uiterlijk 3 dagen voor het afhalen of verzenden van de partybox binnen te zijn op de bank- of gironummer ten name van Made by Melissa. Pas na betaling is de reservering definitief en worden de printdocumenten via de mail opgestuurd. Via de mail maken we een afspraak wanneer de box voor u klaar staat of verzonden zal worden.
4. Made by Melissa is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 50% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van Made by Melissa te zijn binnengekomen.
5. Made by Melissa is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De spullen in de box mogen uitsluitend gebruikt worden onder voortdurend toezicht van volwassenen. Er zitten spullen in de verkleedkist die niet geschikt zijn voor kinderen onder de 3 jaar. Made by Melissa erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde spullen.
2. Eventuele aansprakelijkheid van Made by Melissa is beperkt tot het bedrag van de door de Made by Melissa verzekeraar gedane uitkering.
3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is Made by Melissa niet aansprakelijk voor enige schade.
4. Made by Melissa is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. Made by Melissa kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van Made by Melissa of haar medewerkers, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.
6. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen die moedwillig aangericht worden door deelnemers worden op de dader(s) zelf verhaald.
7. Made by Melissa is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van materialen uit de party box
8. Made by Melissa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Made by Melissa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Made by Melissa niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Made by Melissa opgeschort.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Made by Melissa niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Made by Melissa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10. Verplichtingen deelnemers
1. Deelnemers worden geacht op de met Made by Melissa overeengekomen locatie aanwezig te zijn om de partybox op te halen. De box kan een dag voor het feestje opgehaald worden en deze dient een dag na het feestje weer ingeleverd te worden tenzij anders afgesproken. Buiten Haarlem kan de box verzonden worden voor €15.00 voor heen en terugzending. De box wordt dan verzonden in een stevige verzendbox. Ook bij het verzenden geldt dat de box de dag na het feestje weer verzonden wordt via de post. Bij het niet nakomen van deze verplichting is Made by Melissa in geen geval verplicht tot restitutie en kan zelfs borg worden ingehouden als de box niet op de afgesproken tijd retour is.
2. De partyboxen worden verhuurd voor een periode van maximaal 3 dagen (dag voor het feestje, dag van het feestje zelf en de dag na het feestje dient de partybox teruggebracht te worden). Tenzij we dit zelf anders afspreken of als de box verzonden wordt via de post. Houd je ook aan de afgesproken dag/afgesproken tijdstip zodat een eventuele volgende jarige zijn/haar feestje ook kan geven. Voor iedere dag dat de verkleedkist later wordt teruggebracht, wordt € 10,- ingehouden van de borg. Indien er vanwege onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden aan het tijdig terugzenden of terugbrengen dan dient dit voor de afgesproken tijd doorgegeven te worden zodat er in overleg naar een oplossing gezocht kan worden.
3. De huurder is verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf te controleren van de partybox op compleetheid. In de box zit een checklist met alle benodigde materialen, deze wordt volledig gecheckt bij ontvangst van de box. Ontbreekt er iets of er is iets niet in orde dan dient dit ruim voor de aanvang van het feestje doorgegeven te zijn. Wordt dit pas tijdens of na het feestje doorgegeven dan kan hier geen rekening meer mee worden gehouden.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het navolgen van aanwijzingen in het draaiboek van Made by Melissa. Indien er bij terugkomst van de box spullen ontbreken of beschadigd zijn dan worden de vervangingswaarde c.q. reparatiekosten op de borg ingehouden. Is de borg niet toereikend dan zal het verschil bijbetaald moeten worden. Uiteraard houden wij in ons achterhoofd dat het hier om kinderfeestjes gaat en er wel eens een “klein ongelukje” kan gebeuren waardoor spullen beschadigd raken of kapot gaan. Het moet hier dan uitdrukkelijk gaan om normaal gebruik. Alle spullen worden bij het ophalen en terugbrengen van een partybox gecontroleerd.
5. De kleding wordt door Made by Melissa gereinigd. Je hoeft ze dus niet zelf te wassen. Alle overige spullen dienen uiteraard wel schoon ingeleverd te worden. Als de box niet schoon en netjes wordt ingeleverd dan wel teruggezonden is Made by Melissa genoodzaakt € 15 euro in te houden van de borg om de partybox weer netjes in orde te maken voor de volgende huurder.

Artikel 12. Overig
Zonder voorafgaande toestemming van Made by Melissa is het niet toegestaan door Made by Melissa gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

Artikel 13. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en geleverde diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van Made by Melissa

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Made by Melissa en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

open whatsapp
Hulp nodig?
hoi , Waar kunnen wij jou mee helpen? Stel je vraag gerust via whatsapp en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.